Obchodný vestník 209/2014 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 31.10.2014
R160192
Spisová značka: 28CbR/31/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti:
C. Spaarmann SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom areál prekladisko Haniska,  Haniska 044 75, IČO: 36 586 471,
súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších
predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať
až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.10.2014
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1