Obchodný vestník 209/2014 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 31.10.2014
R160191
Spisová značka: 28CbR/29/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti: EKOS-BUILD s.r.o.,
so sídlom Piesočná 9, Košice 040 18, IČO: 44 597 843, súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia
oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z .z.
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.10.2014
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1