Obchodný vestník 209/2014 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 31.10.2014
R160179
Spisová značka: 32CbR/234/2013
Sro 71083/B
Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti
NON PLUS ULTRA holding, s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 36 326 810, bez likvidácie v zmysle ust.
§ 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa
§ 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia
oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z.
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2014
JUDr. Stanislava Bezáková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1