Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160029
Spoločnosť TIMEAS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25496/N-Zbl, so sídlom: Hronské Kľačany 426, 935 29 Hronské
Kľačany, IČO: 45 262 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za r. 2010
Dátum doručenia: 28.10.2014
-Účtovná závierka za r. 2011
Dátum doručenia: 28.10.2014
-Účtovná závierka za r. 2012
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1