Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160028
Spoločnosť SIDEO Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 30065/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 2821/5, 942 01 Šurany,
IČO: 46 167 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za r. 2011
Dátum doručenia: 11.08.2014
-Účtovná závierka za r. 2012
Dátum doručenia: 11.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1