Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160026
Spoločnosť QUICK TRANS SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24850/N-Zbl, so sídlom: Lúky 1116/28, 952 01 Vráble, IČO:
44 834 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.10.2014
-Zmluva o úvere
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1