Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160022
Spoločnosť LP ROWE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15115/N-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 17/670, 946 51 Nesvady, IČO:
36 563 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za r. 2009, vyhlásenie
Dátum doručenia: 26.08.2014
-Účtovná závierka za r. 2010, vyhlásenie
Dátum doručenia: 26.08.2014
-Účtovná závierka za r. 2011, vyhlásenie
Dátum doručenia: 26.08.2014
-Účtovná závierka za r. 2012, vyhlásenie
Dátum doručenia: 26.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1