Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160020
Spoločnosť KOMTAX CONSULTING s.r.o., reg. vo vložke Sro 20096/N-Zbl, so sídlom: Jazerná 200/14, 945 01
Komárno, IČO: 36 791 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ o schválení účt. závierky za r. 2010,2011, 2012 a 2013
Dátum doručenia: 18.08.2014
-Súvaha a výkaz ziskov a strát za r. 2010
Dátum doručenia: 18.08.2014
-Súvaha a výkaz ziskov a strát za r. 2011
Dátum doručenia: 18.08.2014
-Súvaha a výkaz ziskov a strát za r. 2012
Dátum doručenia: 18.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1