Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160019
Spoločnosť Kmeťo Services s.r.o., reg. vo vložke Sro 37654/N-Zbl, so sídlom: Viničky 13, 949 11 Nitra, IČO: 45 003
254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za r. 2012
Dátum doručenia: 25.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1