Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160018
Spoločnosť KARGOR, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11887/N-Zbl, so sídlom: Fr. Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 536
083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Abdikácia na funkciu konateľa
Dátum doručenia: 05.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1