Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160014
Spoločnosť FAMOUS s. r. o., reg. vo vložke Sro 34168/N-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 16, 940 02 Nové Zámky, IČO:
44 464 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za r. 2012, vyhlásenie
Dátum doručenia: 26.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1