Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160005
Spoločnosť ALBAKOM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35478/N-Zbl, so sídlom: Eötvösa 2920, 945 01 Komárno, IČO: 44
640 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za r. 2012
Dátum doručenia: 25.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1