Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zbierka listín
R160004
Spoločnosť 3 on, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36695/N-Zbl, so sídlom: Maňa, Malá Maňa 126, 941 45 Maňa, Malá Maňa,
IČO: 46 460 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za r. 2012
Dátum doručenia: 25.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1