Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zbierka listín
R160040
Spoločnosť TRIMR spol. s r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 12374/P-Zbl, so sídlom: Levočská 36, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 36 468 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-dodatok č. 3 + rozhodnutie
Dátum doručenia: 06.08.2014
-podpisový vzor likvidátora - M. Trawinski
Dátum doručenia: 06.08.2014
-úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 06.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1