Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zbierka listín
R160039
Spoločnosť TECHPETROL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12479/P-Zbl, so sídlom: Kukučínova 4245, 058 01 Poprad, IČO:
36 469 688, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-dodatok č. 4
Dátum doručenia: 29.07.2014
-úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 29.07.2014
-osvedčenie
Dátum doručenia: 29.07.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1