Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zbierka listín
R160038
Spoločnosť STAZAV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1541/P-Zbl, so sídlom: Duklianska 23, 080 01 Prešov, IČO: 31 685
285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.07.2014
-úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 30.07.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1