Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zbierka listín
R160037
Spoločnosť STANEX Trade, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25978/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 46
652 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisový vzor - F. Mrúz
Dátum doručenia: 04.07.2014
-úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 04.07.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1