Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zbierka listín
R160034
Spoločnosť METRONEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13238/P-Zbl, so sídlom: Rybnická 2709, 069 01 Snina, IČO: 36
477 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 11.07.2014
-úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 11.07.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1