Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160127
Spoločnosť WIP Autovrakovisko, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14050/T-Zbl, so sídlom: Agátový rad 3, 931 01 Šamorín,
IČO: 35 849 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Podpisový vzor konateľa Andrea Prokešová
Dátum doručenia: 10.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1