Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160126
Spoločnosť VAN -A, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19003/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 215, 925 84 Vlčany, IČO: 36 676 101,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 22.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1