Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160124
Spoločnosť SRT Piešťany s.r.o., reg. vo vložke Sro 35040/T-Zbl, so sídlom: Winterova 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47
919 353, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Miroslav Špoták
Dátum doručenia: 01.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1