Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160122
Spoločnosť SMALT K.A.M., s.r.o., reg. vo vložke Sro 11198/T-Zbl, so sídlom: Bajanova 17, 909 01 Skalica, IČO: 36
229 512, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Miroslav Mišík na Lucia Mišíková
Dátum doručenia: 09.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1