Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160121
Spoločnosť ROCKERS COMPANY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32600/T-Zbl, so sídlom: V. Clementisa 2, 917 01
Trnava, IČO: 46 768 386, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Ladislav Šlahor na Lukáš Mihálik
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Lukáš Mihálik
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 22.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1