Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160120
Spoločnosť REAL ESTATE Company, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13406/T-Zbl, so sídlom: Letištná 61/319, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 248 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Zápisnica z MVZ z 31.03.2014
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Zoltán Nagy na Elemír Szabó
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Podpisový vzor konateľa Elemír Szabó
Dátum doručenia: 11.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1