Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160119
Spoločnosť RAMT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12456/T-Zbl, so sídlom: Juraja Slottu 6545/4, 917 01 Trnava, IČO: 36
240 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápis z VZ z 12.02.2014
Dátum doručenia: 08.04.2014
-Rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania
Dátum doručenia: 08.04.2014
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Radko Trník na Mgr. Milan Kuchár
Dátum doručenia: 08.04.2014
-Podpisový vzor konateľa Mgr. Milan Kuchár
Dátum doručenia: 08.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1