Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160118
Spoločnosť ProAct Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 11734/T-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta, IČO:
36 234 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Podpisový vzor konateľa Ing. Štefan Marczibányi
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Podpisový vzor konateľa Ing. Roman Kubiš
Dátum doručenia: 11.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1