Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160117
Spoločnosť OPTEX, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1288/T-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 8208/1, 917 01 Trnava,
IČO: 34 122 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1