Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160116
Spoločnosť Nunatak s.r.o., reg. vo vložke Sro 35038/T-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 58/79, 921 01 Piešťany, IČO: 47 936
746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 09.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Mgr. Eva Gregorovičová
Dátum doručenia: 09.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1