Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160115
Spoločnosť MARKER GROUP, s. r. o., reg. vo vložke Sro 35034/T-Zbl, so sídlom: Horná ulica 32/52, 922 10
Trebatice, IČO: 47 938 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Milan Kučerka
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Marek Jankech
Dátum doručenia: 20.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1