Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160114
Spoločnosť LOVARY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24793/T-Zbl, so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 45 303
134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Dátum doručenia: 19.07.2014
-Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Dátum doručenia: 20.07.2014
-Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Dátum doručenia: 21.07.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1