Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160113
Spoločnosť HBLOGIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 15325/T-Zbl, so sídlom: Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 35 886
391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa Taesung Jeong
Dátum doručenia: 22.10.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.10.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1