Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160112
Spoločnosť EUROPLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 35035/T-Zbl, so sídlom: Južná 3360/2, 921 01 Piešťany, IČO: 47
866 420, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Podpisový vzor konateľov Ing. Rudolf Kĺbik a Ing. Ivan Hužovič
Dátum doručenia: 20.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1