Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160111
Spoločnosť ENERGOMONT s.r.o., reg. vo vložke Sro 3081/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31
432 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 24.03.2014
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Vyhlásenie o rozsahu splatenia nových peňažných spoločníkov
Dátum doručenia: 09.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1