Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160110
Spoločnosť EMILI s.r.o., reg. vo vložke Sro 35037/T-Zbl, so sídlom: SNP 12, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 934 379,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Emília Ušáková
Dátum doručenia: 20.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1