Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160107
Spoločnosť A-Z DOMSTAV, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11282/T-Zbl, so sídlom: Topoľové 411, 922 01 Veľké Orvište,
IČO: 36 230 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Zápis z MVZ z 28.03.2014
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Notárska zápisnica N 44/2014, Nz 12074/2014, NCRls 12403/2014 - zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 27.03.2014
Dátum doručenia: 10.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1