Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160106
Spoločnosť Arch-a Skalica, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35036/T-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 2772/1, 909 01 Skalica,
IČO: 47 943 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Miroslav Minďáš
Dátum doručenia: 20.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1