Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160105
Spoločnosť AKTIVIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 13624/T-Zbl, so sídlom: Školská 851/15, 922 41 Drahovce, IČO: 36
250 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Podpisový vzor konateľa Jozef Helia
Dátum doručenia: 09.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1