Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160104
Spoločnosť Agro-WEST  s.r.o., reg. vo vložke Sro 20208/T-Zbl, so sídlom: Rybky 111, 906 04 Rybky, IČO: 36 791
105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Podpisový vzor konateľa Henrich Ravas
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Podpisový vzor prokuristu Henrich Ravas
Dátum doručenia: 22.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1