Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160103
Spoločnosť AGRO - BSS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13034/T-Zbl, so sídlom: Košútska 1346, Sládkovičovo, IČO: 36
245 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Zápisnica z MVZ z 28.01.2013
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Vyhlásenie štatutárneho orgánu
Dátum doručenia: 11.04.2014
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Michal Švihran na DAN - FARM, s.r.o.
Dátum doručenia: 11.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1