Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trnava - Zbierka listín
R160102
Spoločnosť WINTER média, a.s., reg. vo vložke Sa 10485/T-Zbl, so sídlom: Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44
008 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 27.03.2014
Dátum doručenia: 10.04.2014
-Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Dominika Kvasnicová
Dátum doručenia: 10.04.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1