Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160087
Spoločnosť RENTINVEST s. r. o., reg. vo vložke Sro 22375/R-Zbl, so sídlom: Považská Teplá 201, 017 05 Považská
Bystrica, IČO: 45 301 697, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny do
zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 26.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1