Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160086
Spoločnosť Ing. Jozef Záhumenský - SEZA - TRANS, reg. vo vložke Firm 10347/R-Zbl, so sídlom: Tuchyňa 35, 018
55 Tuchyňa, IČO: 31 037 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výpis zo živnostenského registra
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Koncesna listina
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Rozhodnutie
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Licencia
Dátum doručenia: 20.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1