Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160085
Spoločnosť VJS production s. r. o., reg. vo vložke Sro 28692/R-Zbl, so sídlom: Horeblatie 374/18, 911 01 Trenčín,
IČO: 47 372 982, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 20.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1