Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160083
Spoločnosť TLTS trade  s. r. o., reg. vo vložke Sro 25657/R-Zbl, so sídlom: Okružná 1429/48, 020 01 Púchov, IČO:
46 485 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie z VZ
Dátum doručenia: 22.08.2013
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 22.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1