Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160082
Spoločnosť TELMA, s. r. o.,, reg. vo vložke Sro 28755/R-Zbl, so sídlom: Nová 598/22, 972 17 Kanianka, IČO: 47 382
007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.08.2013
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.08.2013
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 28.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1