Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160081
Spoločnosť Suprama s. r. o., reg. vo vložke Sro 29467/R-Zbl, so sídlom: Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47
540 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.10.2014
-zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.10.2014
-podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 09.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1