Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160080
Spoločnosť STOBA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28773/R-Zbl, so sídlom: Hôrka nad Váhom 177, 916 32 Hôrka nad
Váhom, IČO: 47 406 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.09.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 05.09.2013
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.09.2013
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 05.09.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1