Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160079
Spoločnosť STAVERRA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28731/R-Zbl, so sídlom: Lúky 311, 020 53 Lúky, IČO: 47 388 013,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 26.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 26.08.2013
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 26.08.2013
-Podpisové vzory
Dátum doručenia: 26.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1