Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160077
Spoločnosť Roen Est, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11740/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 36 310 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z Valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Listina prítomných spoločníkov
Dátum doručenia: 02.10.2014
-Podpisovy vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1