Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160076
Spoločnosť RI-Trade spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 30112/R-Zbl, so sídlom: Športová 659/46, 972 11 Lazany, IČO:
47 669 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica z vz
Dátum doručenia: 08.10.2014
-Ulpne znenie ZL
Dátum doručenia: 08.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1